BAER11 BAER22 BAER33 BAER44 BAER55 BAER66 BAER77 DEER11
ELK11 ELK22 HORN11 SHEEP11 SURI11 SURI22